سرمایه هر شرکت سهامی به قسمت های مساوی تقسیم می گردد.هر قسمت آن سرمایه را "سهم" می گویند.لایحه اصلاحی در تعریف سهم می گوید:"سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص کننده ی میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد".بنابراین،هر سهم معلوم می کند که نسبت به کل سرمایه،صاحب آن تا چه اندازه ای می تواند در اداره امور شرکت،از طریق حضور در مجامع عمومی و ابراز رای،مشارکت داشته باشد.همچنین،چه مقدار از منافع حاصل از فعالیت شرکت،به او تعلق دارد و در برابر شرکت،اگر همه مبلغ سهم را نپرداخته باشد،چه میزان تعهد مالی خواهد داشت.


برابر ماده 29،قانون در شرکت سهامی عام حداقل و حداکثر برای مبلغ اسمی سهام تعیین نشده است.

شرایط صدور سهام
تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده است،صدور ورقه سهام یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است.صدور سهام بانام،مشروط بر این است که کلیه سهام شرکت پذیره نویسی شده و حداقل سی و پنج درصد آن پرداخت گردیده و کلیه سرمایه غیرنقد تحویل داده شده باشد.(ماده 243 ل.ا.ق.ت)صدور سهام بی نام،مشروط بر این است که مبلغ اسمی سهم پرداخت شده باشد.مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده باشد،صدور سهام بی نام ممنوع است.به تعهد کننده این گونه سهام گواهی نامه موقت با نام داده خواهد شد.نقل و انتقال این گواهی نامه تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام بانام است(ماده 30 ل.ا.ق.ت) به طور کلی،شرایط صدور سهام را می توان به شرح ذیل خلاصه کرد:
1-هر کس قبل از پرداخت کلیه مبلغ اسمی سهم،سهام بی نام صادر کند،به مجازات محکوم خواهد شد.
2-هر کس سهام بی نام را قبل از آنکه تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد،بفروشد یا به معرض فروش می گذارد،به مجازات محکوم خواهد شد.
3-هر کس سهام بی نام را قبل از آنکه اقلاَ سی و پنج درصد مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد صادر کند یا بفروشد یا به معرض فروش گذارد،به مجازات محکوم خواهد شد.
4-هر کس عالماَ در هر یک از عملیات مذکور،مشارکت کند یا انجام آن عملیات را تسهیل نماید،بر حسب مورد به مجازات شریک یا معاون جرم،محکوم خواهد شد.(مواد 243 الی 245 ل.ا.ق.ت)

تبدیل سهام
شرکت سهامی می تواند مشروط بر پیش بینی تبدیل سهام در اساسنامه شرکت و یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت،سهام بی نام را به سهام بانام یا بالعکس سهام بانام را به سهام بی نام تبدیل کند.

تبدیل سهام بی نام به سهام بانام
در تبدیل سهام بی نام به سهام بانام،مراتب در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد،سه نوبت و هر نوبت به فاصله پنج روز منتشر و با مهلتی تا شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی،به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود،به مرکز شرکت مراجعه کنند.در آگهی تصریح خواهد شد که پس از انقضای آگهی مزبور،کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد.
سهام بی نام که ظرف مهلت مذکور برای تبدیل به سهام بانام به مرکز شرکت تسلیم نشده باشد،باطل محسوب و برابر تعداد آن،سهام بانام صادر و به وسیله شرکت،در بورس اوراق بهادار یا از طریق حراج فروخته خواهد شد.آگهی حراج،حداکثر تا یک ماه پس از انقضای مهلت شش ماه مذکور،فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار فوق الذکر منتشر می شود.فاصله بین آگهی و تاریخ حراج،حداقل ده روز و حداکثر یک ماه خواهد بود.در صورتی که در تاریخ تعیین شده،تمام یا قسمتی از سهام به فروش نرسد،حراج تا دو نوبت و طبق شرایط فوق تجدید خواهد شد.از حاصل فروش سهام بانام مزبور،بدواَ هزینه های مترتبه کسر می گردد و مازاد آن به وسیله شرکت به حساب بانکی سوددار سپرده می شود.
در صورتی که سهام باطل شده مزبور که در اختیار مالک باقی مانده است،ظرف ده سال از تاریخ فوق الذکر،به شرکت مسترد شود،مبلغ سپرده و سود تعلق به آن به دستور شرکت از طرف بانک به مالک سهم پرداخت می شود.پس از سپری شدن ده سال،مبلغ سپرده و سود آن در حکم مال بلاصاحب بوده و باید از طرف بانک با اطلاع(رییس دادگستری شهرستان) به خزانه دولت منتقل گردد.
هر گاه پس از تجدید حراج،مقداری از سهام به فروش نرسد،صاحبان سهام بی نام در صورتی که به شرکت مراجعه کنند،به ترتیب مراجعه به شرکت،اختیار خواهند داشت که از خالص حاصل فروش سهامی که فروخته شده است،به نسبت سهام بی نام که در دست دارند،وجه نقد دریافت کنند و یا آنکه برابر تعداد سهام بی نام خود،سهام با نام تحصیل نمایند.این ترتیب تا وقتی که وجه نقد و سهم فروخته نشده،هر دو در اختیار شرکت قرار دارد،رعایت خواهد شد.به عبارت دیگر حاصل فروش سهم بی نام،مخصوص دارنده آن نیست و هر دارنده سهم بی نام،در صورت مراجعه می تواند از آن استفاده کند.

تبدیل سهام بانام به سهام بی نام
برای تبدیل سهام بانام به بی نام،مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد،منتشر می شود و مهلتی که نباید کمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام بانام داده می شود که برای تبدیل سهام خود به سهام بی نام،به مرکز شرکت مراجعه کنند.پس از انقضای مهلت مذکور،برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است،سهام بی نام صادر و در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.البته هر موقع که صاحبان سهام بانام به شرکت مراجعه کنند،سهام بانام با آن ها اخذ و ابطال و سهام بی نام به آن ها داده شود.
پس از تبدیل کلیه سهام بانام به بی نام یا بالعکس و یا حسب مورد پس از سپری شدن هر یک از مهلت های فوق الذکر،شرکت سهامی باید مرجع ثبت شرکت را از موضوع کتباَ مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت برسد و برای اطلاع عموم آگهی شود.دارندگان سهامی که سهام خود را تعویض نکرده باشند،نسبت به آن سهام حق حضور و رای در مجامع عمومی صاحبان سهام را نخواهند داشت.

انتقال سهام
انتقال سهام بی نام،به قبض و اقباض به عمل می آید.به همین منظور است که سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم می شود.توضیح اینکه سند در وجه حامل،سندی است که دارنده اش مالک آن شناخته می شود و برای مطالبه وجه یا استفاده از آن،محق محسوب می گردد؛مگر اینکه ثابت شود وی مالک آن نیست.
"قبض" عبارت است از تسلط بر مال و "اقباض" به قبض دادن مال است.
"قبض و اقباض" یعنی ستاندن مال و دادن بهای آن و بالعکس.در معامله سهم بی نام،خریدار،سهم را از فروشنده می گیرد؛این"قبض" است و بهای سهم را به او تحویل می دهد،این "اقباض" است(قبض و اقباض خریدار) .فروشنده،بهای سهم را از خریدار می گیرد.این قبض است و سهم را به او تحویل می دهد این اقباض است(قبض و اقباض فروشنده)
انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او،باید انتقال را در دفتر مذکور امضاء کند.در موردی که تمام مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده باشد،نشانی کامل انتقال گیرنده نیز باید در دفتر مزبور قید شود.زیرا وی مسئول پرداخت مبلغ اسمی پرداخت نشده سهم است،و برای دسترسی به او لازم است که شرکت از نشانی وی آگاه باشد،بدیهی است هر گونه تغییر نشانی مزبور نیز باید از طرف انتقال گیرنده به اطلاع شرکت برسد.
به تصریح ماده 40،هر انتقالی که در مورد سهم بی نام؛بدون رعایت شرایط فوق الذکر به عمل می آید،از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار خواهد بود.
طبق ماده 41 لایحه اصلاح قانون تجارت،"در شرکت های سهامی عام،نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام باشد" بدین ترتیب باید گفت که معامله سهام شرکت سهامی عام،قید و شرطی ندارد.
راجع به نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی خاص،لایحه اصلاح قانون تجارت بیانی ندارد.هر چند اصولاَ ورقه سهم،سندی است قابل معامله،اما چون تشکیل شرکت های سهامی خاص قاعدتاَ بین اشخاصی که از قبل با هم آشنایی دارند صورت می گیرد،نقل و انتقال بدون قید و شرط سهام آن ها ممکن است سبب ورود شخص یا اشخاص نا آشنا به شرکت شود،مگر اینکه سهامداران در این مورد قبلاَ توافق نمایند.مثلاَ در اساسنامه پیش بینی کنند که نقل و انتقال سهام بدون قید و شرط انجام شود یا این امر با تصویب هیات مدیره یا تصویب مجمع عمومی یا با رضایت همه سهامداران به عمل آید.
از اینکه ما را انتخاب نموده اید متشکریم.

   


- ثبت شرکت در کرمانشاه

سه شنبه 1 بهمن 1398 نویسنده: زهره رادیو اف تی پی |


 
 متقاضیان ثبت شرکت چندمنظوره با موضوع جامل و کامل می توانند در زمینه های بازرگانی،صادرات،واردات،توزیع،تامین و تولید فعالیت داشته باشند.لذا حوزه فعالیت این دسته از شرکت ها بسیار گسترده و وسیع است و مرزهای آن چه داخلی و چه خارجی مشخص نیست.به همین دلیل موضوعات فعالیت شرکت چند منظوره متفاوت و در عرصه های مختلف می باشد و ثبت آن دارای پیچیدگی ها و حساسیت بیشتری است.در این مقاله تلاش کرده ایم تا اطلاعات جامعی را درباره مدارک و مراحل ثبت آن در اختیار متقاضیان قرار دهیم.


- مراحل ثبت نام اینترنتی شرکت ها و موسسات دانش بنیان

 مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت چند منظوره:

_تکمیل فرم درخواست ثبت شرکت چندمنظوره
_پرداخت هزینه های ثبت که توسط قسمت حسابداری اداره ثبت شرکت ها محاسبه می شود و باید رسید آن به اداره تحویل داده شود.
_ برگ تقاضانامه چند منظوره و تکمیل آن که ذیل تمام صفحات آن به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
_ نسخه اساسنامه شرکت چند منظوره ممهور به مهر شرکت که ذیل آن به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
_ نسخه صورتجلسه مجمع عمومی هیات مدیره و موسسین که ذیل آن توسط مدیران منتخب مجمع،سهامداران و بازرسین امضا شده باشد.
_ نسخه شرکتنامه شرکت چند منظوره و تکمیل آن
_کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه اعضاء هیات مدیره،بازرسین و تمامی سهامداران چنانچه مدیر عامل خارج از اعضاء هیات مدیره باشد.
_چنانچه سهامداران و اعضاء هیات مدیره از میان اشخاص حقوقی باشند،ارائه معرفی نامه نمایندگان الزامی است.
_تاییدیه هیات مدیره اشخاص حقوقی سهامدار مبنی بر غیردولتی بودن شرکت چند منظور
_ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
_در صورتی که قسمتی از سرمایه شرکت چند منظوره غیرنقدی باشد به این صورت که به شکل اموال منقول و غیرمنقول باشد،ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری ضرورت می یابد و چنانچه اموال غیرمنقول جزء سرمایه شرکت باشد،ارائه مستندات مربوطه الزامی است.
_تاییدیه هیات مدیره اشخاص حقوقی سهامدار مبنی بر غیردولتی بودن شرکت چندمنظوره
_ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
_دریافت مجوز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها
_گواهی عدم سوء پیشنه برای اعضاء هیات مدیره
نکته:لازم به توضیح است اوراق تقاضانامه و شرکتنامه به دلیل بهادار بودن باید از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه شوند.

مراحل ثبت شرکت چند منظوره:
_کلیه مدارک ثبت شرکت چند منظوره را که در فوق به آن اشاره شد،داخل پوشه پانچ کرده و به اداره محترم ثبت شرکت ها تحویل دهید.
_متصدی ثبت،پس از دریافت مدارک به بررسی پرونده می پردازد و در صورت تکمیل مدارک ،آن را در اختیار کاربران کامپیوتر قرار می دهد.
_کلیه اسناد و مدارک پرونده در قسمت کاربران کامپیوتر در سیستم وارد می شود و متقاضی می تواند در صورت نیاز وارد سیستم شود.
_بررسی مدارک توسط کارشناس تاسیس شرکت
_صدور آگهی تاسیس شرکت
_مراجعه به اداره ثبت شرکت ها جهت امضاء ذیل دفتر ثبت
_درج در روزنامه رسمی

   


درباره وبلاگ


آخرین پستها


نویسندگان


آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic